Vaalikonevastaukset 2017

Vastaukseni Ylen vaalikoneeseen 2017

Vastaukseni Tamperelaisen vaalikoneeseen 2017

Vastaukseni Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteiseen vaalikoneeseen:

 1. Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan. (HS)

Täysin samaa mieltä

korkeat rakennukset sopivat hyvin keskustaan, Hervantaan ja miksei vaikkapa Tesomallekin. Tiiviimpää kaupunkirakennetta ja keskustan täydennysrakentamista myös vanhoja kerrostaloja korottamalla syytä vauhdittaa tulevalla vaalikaudella.

 1. Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja. (HS)

Jokseenkin samaa mieltä

Viennin, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin keskus ei voi olla pelkästään parin tunnin junamatkan päässä kansainvälisistä lentoyhteyksistä. Reittikehitystoiminta, lentokentän kehittäminen ja niitä tukeva paikkamarkkinointi ovat kannatettavaa elinkeinopolitiikkaa. Tampereen seutu satsaa niihin melkoisen paljon tällä hetkellä. Nykyinen taso varmasti riittää. Pari laadukasta hub-yhteytettä (esim. Kööpenhamina, Frankfurt, Amsterdam) tekisi ihmeitä Tampereen saavutettavuudelle.

 1. Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty. (HS)

Täysin eri mieltä

Tampereen kasvunäkymillä raitiotieverkkoa on todennäköisesti syytä laajentaa tulevaisuudessa.

 1. Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa. (HS)

Jokseenkin samaa mieltä

Tampereella on runsaasti myös rakentamiseen sopivia ranta-alueita. Luonto- ja virkistysarvoja on kuitenkin syytä vaalia tarkoin, ja esim. Eteläpuiston osalta kannatan esitettyä maltillisempia rakentamissuunnitelmia.

 1. Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä. (HS)

Täysin eri mieltä

Tapahtumilla on merkittäviä keskustan elin- ja vetovoimaa lisääviä vaikutuksia. Tampere on Suomen johtava tapahtumakaupunki, ja sitä asemaa kannattaa vain vahvistaa.

 1. Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi. (HS)

Jokseenkin eri mieltä

Pakkolunastukset ovat hyvin harvinaisia, mutta niiden on silti syytä pysyä kunnan keinovalikoimassa. Tampereella ei ole tarvetta erityiseen rohkaisuun niiden käytön osalta. Muut maanhankinnan keinot etusijalla.

 1. Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa. (HS)

Täysin eri mieltä

Rakentamisen ja maankäytön sääntelyä on kevennettävä huomattavasti, mutta kansalaisten valitusoikeuden rajaaminen olisi aivan liian järeä, paikallisdemokratian ja kuntalaisten oikeuksien vastainen keino. Tämä on todettu yksimielisesti myös asiaa koskevissa asiantuntijaselvityksissä, ja hallitus on kuopannut asiaan liittyvät suunnitelmat. Rakentamista on siis nopeutettava muilla keinoin, ja niitäkin kyllä riittää.

 1. Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen. (HS)

Jokseenkin samaa mieltä

Tampereen kasvun hallinta ja sen aiheuttamiin rakentamistarpeisiin vastaaminen kestävällä ja tiiviimmän kaupunkirakenteen mahdollistavalla tavalla sekä liikennetottumusten muutokset tuovat painetta pysäköintinormin alentamiseen. Hienoa, että Tampere pilotoi ja selvittää parhaillaan myös mahdollisuutta ottaa yhteiskäyttöautot asemakaavoituksen keinovalikoimaan pysäköintinormin alentamisperusteeksi.

 1. Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä. (HS)

En osaa sanoa

Tampereella riittää tekemistä kaupunkiympäristön käveltävyyden ja pyöräilyolosuhteiden kehittämisessä, ja se edellyttää myös infrasatsauksia. Aurauksen ja hiekoituksen priorisointi eri liikenneväylien välillä nykyinfran puitteissa ei ole tässä yhteydessä relevantti lähtökohta. Liikenneinfran talvikunnossapidosta huolehdittava Suomen haastavissa olosuhteissa tasapuolisesti.

 1. Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä. (HS)

Täysin eri mieltä

Yksityisautoilun merkitys kaupunkiliikenteessä vähenee kaikkialla länsimaissa. Nopeasti kasvavan, maantieteeltään haasteellisen kaupungin liikennettä ja asuinalueita ei voida suunnitella autoliikenteen sujuvuuden ehdoilla. Autoja, teitä ja parkkipaikkoja ei mahdu kasvavaan kaupunkiin määräänsä enempää. Julkinen ja kevyt liikenne sekä käveltävyys ovat myös vetovoima- ja kilpailukykytekijöitä kansainvälisessä kaupunkien välisessä kilpailussa.

 1. Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille (HS)

Täysin eri mieltä

Erilaisine, myös maksullisine lisäpalveluineen kirjastoista on tulossa monipuolisia kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden, innovaatiotoiminnan ja kaupunkilaisten osallistumisen areenoita. Tämä on hyvä suuntaus.

 1. Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille. (HS)

Jokseenkin samaa mieltä

Lähikouluista on huolehdittava, ja perusopetukseen satsattava muutenkin nykyistä enemmän. On paljon merkkejä siitä, että perusopetuksen resursseista on tingitty liikaa viime vuosina (mm. ryhmäkokojen kasvu). Kouluverkon toimivuudesta ja kaupungin sisäisestä alueellisesta tasapainosta voidaan huolehtia myös siten, että painotettua opetusta on tarjolla tasaisesti eri puolilla kaupunkia. Kouluverkon säilyttäminen sellaisenaan ei toki itseisarvo, vaan laatu ja toimivuus.

 1. Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa. (HS)

Täysin eri mieltä

Rajoituksille ei tarvetta, vrt. edellisen vastauksen perustelut.

 1. Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset. (HS)

Täysin samaa mieltä

Liikunnan opetusta sekaryhmissä on ollut jo pitkään ja se lisääntyy koko ajan. Sekä oppilaiden että opettajien kokemukset niistä ovat ilmeisen hyviä. Hyvä suuntaus. Kouluilla toki vapaus päättää asiasta itsenäisesti ja joustavasti.

 1. Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle. (HS)

Täysin eri mieltä

Suomalainen koulu monikulttuuristuu ja vain kehittyy sen myötä. Kouluissa tämän osalta vahvaa osaamista ja laajempikin yhteiskunnallinen rooli.

 1. Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona. (HS)

Jokseenkin eri mieltä

Subjektiivista päivähoito-oikeutta voidaan rajata. On kuitenkin tärkeää, että kaikille lapsille turvataan 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa, kuten Tampereella tehdään.

 1. Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän. (HS)

Täysin eri mieltä

Nykyinen malli on hyvä.

 1. Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen. (HS)

Jokseenkin eri mieltä

Sote-palveluiden avoin kilpailu lisää palveluiden kustannustehokkuutta, laatua, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Käytän innolla valinnanvapautta. Paras voittakoon.

 1. Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan. (HS)

Täysin eri mieltä

Sote-uudistuksen valinnanvapausjärjestelmässä asiakasmaksut ovat samat tuottajasta riippumatta.

 1. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia. (HS)

Jokseenkin eri mieltä

Luonnollista väestönmuutosta ja talouden rakennemuutoksista johtuvaa muuttoliikettä ei voi ohjailla väkisin. Suomi on kovassa kaupungistumiskehityksessä. Maan eri osista, pohjoisesta etelään ja idästä länteen, löytyy kuitenkin alueellisia erityisvahvuuksia, osaamista ja uusia mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat kestävän kasvun ja kehityksen. Digitalisaatio ja bio- ja kiertotalouden nousu avaavat myös uusia mahdollisuuksia eri puolille maata. Lapin matkailun huima kehitys myös hyvä esimerkki.

 1. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. (HS)

Täysin samaa mieltä

Kyse isoista asioista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisista oikeuksista.

 1. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. (HS)

Täysin samaa mieltä

Suurilla kaupungeilla tässä vielä mielestäni erityisvastuu ja parhaat edellytykset toiminnalle.

 1. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. (HS)

Jokseenkin eri mieltä

Mielestäni koulukurin tiukentamisvaatimuksissa on menty liian itkälle ja maalailtu aivan liian synkkää kuvaa nykytilanteesta kriisi/katastrofivertauksineen. Esim. USA:sta löytyy varoittavaa evidenssiä siitä, mihin liian tiukka koulukuri saattaa johtaa. Erään tamperelaisen koulun rehtori totesi osuvasti taannoisen tönimisgate-keskustelun yhteydessä, että ”ei niitä tilanteita painimalla selvitetä”.

 1. Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. (HS)

En osaa sanoa

 1. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. (HS)

Täysin samaa mieltä

On mahdollisuuksia lisätä yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotantoa esim. yhdyskuntateknisten- ja hyvinvointipalveluiden osalta.

 1. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. (HS)

Täysin eri mieltä

Haastavaan taloustilanteeseen vastaamisessa veroprosentin noston tulee kuulua keinovalikoimassa viimeisimpien joukkoon. Taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti muilla keinoilla.

 1. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. (HS)

En osaa sanoa

Suomessa tuloerot ovat eurooppalaisittain pieniä, ja sillä paljon positiivisia vaikutuksia. Liian suuret tuloerot ovat ongelmallisia, kohtuullisina kuitenkin hyödyllisiä. Se, minkälaiset tuloerot ovat kohtuullisia, onkin sitten todella vaikea määriteltävä.

 1. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. (HS)

Jokseenkin samaa mieltä

Suomen julkisen talouden kestävyysvaje on tosiasia.

 1. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. (HS)

Jokseenkin eri mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoja ja taloudellisia arvoja ei ole syytä asettaa vastakkain. Puhdas ympäristö ja luonto, ilmastonmuutosta vastaan taistelu ja vähähiilisyys ovat vetovoimatekijöitä ja innovaatiopolitiikan suuria teemoja, haasteita ja trendejä. Niistä nousevat myös Tampereelle tärkeät tulevaisuuden alat, cleantech ja bio-ja kiertotalous.

 1. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. (HS)

Täysin samaa mieltä

 1. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja. (IS)

Täysin eri mieltä

Suomalainen koulu monikulttuuristuu ja vain kehittyy sen myötä. Kouluilla on tämän osalta vahvaa osaamista ja laajempikin yhteiskunnallinen rooli.

 1. On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan. (IS)

Täysin eri mieltä

Haastavaan taloustilanteeseen vastaamisessa veroprosentin noston tulee kuulua keinovalikoimassa viimeisimpien joukkoon. Taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti muilla keinoilla.

 1. Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää. (IS)

Jokseenkin samaa mieltä

Kyse on terveyden edistämisestä, joten tavoite on kannatettava.

 1. Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti. (IS)

Täysin samaa mieltä

Perusturva kuuluu kaikille.

 1. Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille. (IS)

Täysin samaa mieltä

On mahdollisuuksia lisätä yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotantoa esim. yhdyskuntateknisten- ja hyvinvointipalveluiden osalta.

 1. Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla. (IS)

En osaa sanoa

Kaupunkialueiden sosiaalisen tasapainon vahvistaminen on tärkeää. Palvelut toki kohdistettava joustavasti alueiden kulloistekin tarpeiden mukaisesti.

 1. Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita. (IS)

Täysin samaa mieltä

Suurilla kaupungeilla tässä vielä mielestäni erityisvastuu ja parhaat edellytykset.

 1. Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa. (IS)

Jokseenkin samaa mieltä

Kompakti ja kasvava Tampereen kaupunkiseutu olisi ideaalinen ja merkittäviä hyötyjä tuova kohde kuntaliitokselle. Kuntaliitos parantaisi ja tehostaisi seudulla kokonaisuutena käytännössä lähes kaikkia uuden elinvoimakunnan tehtäviä ja palveluita – maankäyttöä, rakentamista, liikennettä, varhaiskasvatusta ja koulutusta ja elinvoimapalveluita. Vahva vanhojen kuntien ja kaupunkien identiteetti säilyisi liitoksesta huolimatta, ja käytössä voisi olla kaupunginosahallintomalli.

 1. Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi. (IS)

Täysin eri mieltä

Kirjaston peruspalvelun on syytä pysyä maksuttomana.

 1. Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla. (IS)

Jokseenkin eri mieltä

Kun säästöjä tarvitaan, ei voida välttyä siltä, että ne kohdistuvat myös kulttuuripalveluihin. Tampereella on erinomaiset kulttuuripalvelut, joilla suuri merkitys kaupungin elin- ja vetovoiman, elinkeinopolitiikan ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta. Näitä vahvuuksia on vaalittava haasteellisessakin taloustilanteessa. Niiden osalta on myös paljon uusia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia yksityisen sektorin kanssa.

 1. Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin. (IS)

Jokseenkin samaa mieltä

Maksut ovat nykyisellään varsin kohtuullisella tasolla, suuremmissa tuloluokissa niitä voitaisiin jopa hieman nostaa.

 1. Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä. (IS)

Täysin eri mieltä

 1. Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin. (IS)

Jokseenkin eri mieltä

Kunnat saavat jo nyt osansa pääomatuloveroista kuntien valtionosuuksina, ja ne muodostavat ison osan kuntien tuloista.  Pääomatulojen suhdanneherkkyys aiheuttaisi monille kunnille ongelmia, jos ne siirrettäisiin kunnille ja luovuttaisiin nykysysteemistä.

 1. Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille. (IS)

Jokseenkin eri mieltä

Luonnollista väestönmuutosta ja talouden rakennemuutoksista johtuvaa muuttoliikettä ei voi ohjailla väkisin. Suomi on kovassa kaupungistumiskehityksessä. Maan eri osista, pohjoisesta etelään ja idästä länteen, löytyy kuitenkin alueellisia erityisvahvuuksia, osaamista ja uusia mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat kestävän kasvun ja kehityksen. Digitalisaatio ja bio- ja kiertotalouden nousu avaavat myös uusia mahdollisuuksia eri puolille maata. Lapin matkailun huima kehitys myös hyvä esimerkki.

 1. Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle. (IS)

Jokseenkin eri mieltä

 1. Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin. (IS)

Täysin eri mieltä

 1. Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa. (IS)

Jokseenkin eri mieltä

 1. Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt. (IS)

Jokseenkin eri mieltä

 1. Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla. (IS)

Täysin eri mieltä

 1. Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia. (IS)

Täysin samaa mieltä

 1. Eutanasia pitäisi sallia. (IS)

Jokseenkin samaa mieltä

 1. Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin. (IS)

Täysin eri mieltä

 1. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. (IS)

Täysin samaa mieltä

Kyse on isoista asioista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisista oikeuksista.

 1. Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna. (IS)

Täysin eri mieltä

 1. Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle. (IS)

Jokseenkin samaa mieltä

Suomessa tuloerot ovat eurooppalaisittain pieniä, ja sillä paljon positiivisia vaikutuksia. Liian suuret tuloerot ovat ongelmallisia, kohtuullisina kuitenkin hyödyllisiä. Se, minkälaiset tuloerot ovat kohtuullisia, onkin sitten todella vaikea määriteltävä.